Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden PodoFysics

Om ook de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hier onze algemene voorwaarden aan. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle mondelinge behandelovereenkomsten tussen de patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt door ons gratis verstrekt op uw verzoek. Bij een vervolgafspraak, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing. Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Betaling

Facturering gebeurt rechtstreeks aan u direct na de behandeling of bij het ophalen van therapeutische hulpmiddelen. U kunt de factuur bij voorkeur per pin in onze praktijk voldoen. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk de factuur op rekening te voldoen De declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldoen. Blijft betaling binnen het genoemde termijn uit dan verkeert u in verzuim en wijzen wij u hierop in de vorm van een herinnering. Bij uitblijven van reactie en/of sturen wij u een nieuwe factuur met  extra kosten voor administratieve handelingen. Wanneer u daarna nog in gebreke blijft, behoudt PodoFysics zich het recht voor om incassomaatregelen te nemen (zonder nadere aankondiging). Wij schakelen hiervoor een incassobureau en / of deurwaarder in. De gemaakte kosten zijn voor rekening van de patiënt.

De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.

U dient zelf zorg te dragen voor eventuele declaratie van de factuur bij uw eigen zorgverzekering. U kunt geen rechten ontlenen aan door ons verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen van zorgverzekeringen, daar wij nooit 100% zeker zijn of deze informatie actueel is. Uiteraard zullen wij wel proberen zo accuraat mogelijk te zijn hierin. Wij adviseren u dan ook voor actuele informatie contact op te nemen met uw zorgverzekering.

Annulering

Een afspraak dient ruim van te voren worden afgezegd, minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Dit kan telefonisch (06-40206829) of via de mail (info@podofysics.nl). Tevens kunt u een bericht achterlaten door de voicemail in te spreken. Zo kunnen wij de voor u gereserveerde tijd nog invullen.

Wordt de afspraak niet minimaal 24 van te voren geannuleerd of niet nagekomen, dan zijn wij genoodzaakt om de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen middels een factuur, tenzij u zich kunt beroepen op overmacht. Let op: deze factuur is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar omdat het niet om verleende zorg gaat. Dit is een landelijke maatregel waaraan alle zorgaanbieders zich moeten houden en staat los van het feit of er al dan niet sprake is van een overmachtsituatie.

U bent verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de productie van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen de gemaakte kosten daarvoor in rekening worden gebracht bij de patiënt.

Garantie

Onze podotherapeuten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Om de kwaliteit en de service te waarborgen zijn al onze podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staan als kwaliteitsgeregistreerde ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. De podotherapeutische zolen, ortheses en nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen van zolen/ortheses binnen 2 maanden na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing

Klachtenregeling

Als u klachten heeft over uw podotherapeut verwijzen wij u allereerst naar de desbetreffende podotherapeut en zal er een oplossing worden gezocht.

In voorkomende gevallen kunnen klachten verder behandeld worden door de hiervoor bestemde klachtencommissies volgens de door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten opgestelde klachtenregeling. Deze informatie is te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).